Sluchový handicap: Jaké jsou příčiny a proč je dobré tento problém řešit včas? | Moje zdraví

Sluchový handicap: Jaké jsou příčiny a proč je dobré tento problém řešit včas?

Sluchový handicap: Jaké jsou příčiny a proč je dobré tento problém řešit včas?
Relativně častou příčinou nedoslýchavosti je ušní maz, který zvukovod uzavře, čímž ucho zalehne. • Autor: iStock.com
7. února 2022 • 06:00

Sluchový handicap je udáván druhem a mírou postižení sluchu. Obecně považujeme za neslyšící právě ty osoby, které mají sluchovou vadu vrozenou nebo sluch ztratili před či po rozvinutí mluvené řeči a osoby vážně nedoslýchavé.

Zimní olympijské hry v Pekingu byly oficiálně zahájeny při pátečním ceremoniálu a my se tak můžeme těšit na výkony více než stovky nejúspěšnějších českých sportovců. A jak se zdá, jsou ty letošní hry zas o kus blíž původnímu pojetí OH Pierra de Coubertina, jehož vizí bylo, aby to byly především hry pro všechny bez jakýchkoliv rozdílů. Toho je důkazem fakt, že i lidé trpící handicapem soutěží s těmi, kteří žádné omezení nemají, protože jejich sportovní výsledky odpovídají nejvyšší možné profesionalitě, což je to jediné, na co by se zcela jistě mělo nahlížet. Příkladem je i úspěšný český bobista Jakub Nosek, který jako jeden z mála handicapovaných startoval již na OH v Jižní Koreji před čtyřmi lety.

Co znamená „sluchové postižení“?

Do kategorie sluchového postižení však můžeme zahrnout i tzv. hluchoslepotu. Za hluchoslepého považujeme osobu s paralelním postižením sluchu a zraku různého stupně. Takto handicapované osoby nemohou podněcovat vývoj mluvené řeči či komunikaci mluvenou řečí. Sluchové postižení je nejtěžší postižení z hlediska dopadu na komunikaci člověka – způsobuje komunikační bariéru.

To, že vady sluchu nemusejí znamenat skutečné omezení, dokazuje bobista Jakub Nosek:

Lokace postiženého místa

Převodní vady sluchu – je poškozeno zevní nebo střední ucho. Bývá narušeno slyšení hlubokých tónů, jedinec s postižením slyší hlasitou řeč i šepot, avšak intenzita slyšené řeči a okolních zvuků je menší. Příkladem takové vady jsou záněty zvukovodu, bubínku, středního ucha nebo vrozené vady středouší. Převodní vada nemusí být trvalá, často se dá vyléčit léky nebo chirurgicky.

Percepční vady sluchu – poškozeno je vnitřní ucho nebo sluchový nerv. V tomto případě dochází ke změně kvality i kvantity poslechu, tudíž dochází k obtížím v porozumění řeči. Příkladem percepční poruchy je stařecká nedoslýchavost, poškození sluchu nadměrným hlukem, bakteriální nebo virové infekce. Percepční vada je trvalá, většinou ji je možno částečně kompenzovat sluchadly nebo kochleárním implantátem.

Smíšené vady sluchu – poškozeno bývá jak vnější či střední, tak i vnitřní ucho. Kompenzace probíhá pomocí léků či chirurgického zákroku a vhodných kompenzačních pomůcek.

Vady centrální

Tyto vady postihují podkorový a korový systém sluchových drah a způsobují značné komplikace v porozumění řeči, zatímco vnímání čistých zvuků není narušeno. Jedinec není schopen dekódovat obsah sdělení.

Typ handicapu: Jaké vady nás mohou postihnout?

Vrozené vady sluchu – jsou všechny vady vzniklé před narozením jedince, a to buď na podkladě genetickém, nebo negenetickém.

Získané vady sluchu – jsou vady sluchu vzniklé v období perinatálním, tedy v průběhu porodu či krátce po něm, nebo v období postnatálním – po narození.

Prelingvální – vznikly před ukončením vývoje řeči (okolo 7 let věku).

Postlingvální – dochází k nim po ukončení vývoje řeči.

Stupeň postižení určuje závažnost poruchy

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se sluchové vady dělí do několika stupňů podle naměřené kvantity slyšeného (v decibelech). Za žádnou poruchu se tedy považuje rozmezí 0–25 dB, a naopak za těžkou poruchu pak rozmezí 61–80 dB.

Co pomáhá?

Aby lidé postižení sluchovým handicapem mohli co nejlépe fungovat, je třeba pomůcek jako sluchadlo, kochleární implantát, který nahrazuje funkci vnitřního ucha.

Handicap by tedy neměl být něčím, co by nás mělo odradit od našich snů a běžného způsobu života. Ba naopak to může být ten správý motor k tomu stát se úspěšným sportovcem třeba právě jako ústecký rodák a historicky první sluchově postižený sportovec, který na ZOH před čtyřmi lety startoval, bobista Jakub Nosek.

Autor: Valentina Lebová
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.