Sangvinik, flegmatik, cholerik nebo melancholik: Poznejte své silné stránky | Moje zdraví

Jaký jste typ osobnosti? Poznejte se a posilte své slabé stránky

Jaký jste typ osobnosti? Poznejte se a posilte své slabé stránky
To, jakou máme povahu, určují v převážné míře geny. • Autor: iStock.com
19. prosince 2020 • 06:00

Sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik. Hippokratovské názvy temperamentových rysů zná a užívá každý. Vědci však již vytvořili modernější a podrobnější „modely“ lidské osobnosti. Poznáte se v nich? 

Pětirozměrový model využívají i personalisté firem při výběru klíčových zaměstnanců. Každý z rozměrů lidské osobnosti v tomto modelu nese jak pozitivně, tak negativně působící znaky. Prostě každé plus má zároveň své minusy a naopak. A s tím je nutné počítat…

Extroverze a introverze

Máte-li sklony k extroverzi (= otevřenost vůči okolí), budete také energičtí, asertivní (tj. s dobrou schopností prosadit se), sebevědomí, optimističtí a společenští. Zároveň se však budete vyznačovat některými negativními rysy: upovídaností, útočností, bezhlavostí, povrchností, sklony k exhibicionismu.

Naproti tomu typickými kladně vnímanými rysy introvertů (uzavřenost, obrácení do sebe) je zaměření na soukromí, rezervovanost, vážnost, skromnost. Současně však má tento rozměr i negativní stránky – ustrašenost, submisivitu (podrobivost), výstřednost, odloučenost od okolí.

Neuroticismus a emoční stabilita

Pozitivně působícími znaky neuroticismu (které ocení třeba právě váš zaměstnavatel) jsou bdělost, pozornost, vysoká míra empatie, zatímco mezi negativní znaky patří napětí, smutek, neklid, příznaky připomínající neurózu. Naproti tomu s emoční stabilitou se pojí spolehlivost, klid, soustředěnost, stálost, pevnost a – jako negativní znaky – lenost, necitlivost, nedostatečný rozhled (tzv. tunelové vidění).

Svědomitost a autoritářství

Za kladné znaky svědomitého člověka jsou považovány píle, schopnost týmové práce, dobrý smysl pro organizaci, rozhodnost a vytrvalost. Negativními znaky jsou choulostivost, sklon k nutkavému chování, puntičkářství, tvrdohlavost, tendence k workoholismu.

Autoritářský člověk je sice spontánní, uvolněný, zaměřený na větší počet úloh, nebojí se zkoušet nové postupy, má však i temnější stránky: utíká od nedokončené práce, bývá chaotický, nezodpovědný, váhavý a jeho (pracovní) výkonnost je nízká.

Otevřenost a absorpce (vstřebávání, přijímání)

Pozitivními znaky otevřeného člověka jsou široké zájmy, zvědavost, nadšení novými myšlenkami a odvážnými nápady, vysoká míra představivosti. Negativní znaky: povrchnost, příliš rychlé střídání zájmů, nepraktičnost, malá vytrvalost.

Pozitivní znaky člověka zaměřeného spíše na vstřebávání (přijímání): hledání hloubky jevů, praktičnost, expertní znalosti, výkonnost, dotahování práce do závěru, úcta k tradici. Negativní znaky: strach z nových nápadů, zúžený rozhled, opomíjení nových příležitostí, život v zaběhaných kolejích, život ve vzdušných zámcích, nepružnost.

Přátelskost a agresivita

K přednostem přátelského člověka náleží tolerance, důvěryhodnost, uvážlivost, smysl pro skupinu, negativy jsou bezpáteřnost, „rozbředlost“, oklamatelnost
Lidé se sklony k agresivitě se vyznačují nezávislostí, přímostí, zdravou skepsí, soustředěností, soutěživostí. Jejich negativa zahrnují hrubost, sklon k nepřátelství, soustředění na sebe, hádavost, bojovnost. Sedmirozměrový model lidské osobnosti 
Tento model zahrnuje čtyři rozměry vypovídající o temperamentu člověka (vyhledávání nového, sklon vyhýbat se poškození, závislost na odměně, vytrvalost) a tři rozměry popisující jeho charakter (sebezaměření = „síla vůle“, ochota či schopnost spolupracovat, sebepřesah). 

1. Vyhledávání nového 
O výběru podnětů, které dokážou jedince přimět ke zkoumání okolí, vyhledávání nových situací, impulzivnímu rozhodování nebo vyvolají rychlé proměny nálady, rozhoduje dědičnost (geny)

2. Sklon vyhýbat se poškození 
Opět dědičnost vybere podněty, na jejichž základě individuum některé druhy svého chování tlumí, začne se obávat budoucnosti nebo lidí, které nezná, popřípadě podněty, které rychle unavují

3. Závislost na odměně 
Dědičnost určí, jaké podněty nás přimějí pokračovat v určitém druhu chování. Projevuje se například způsobem, jímž tvoříme sociální vazby, nebo mírou závislosti na souhlasu druhých s naším chováním. 

4. Vytrvalost 
Je dána mírou odolnosti vůči únavě nebo nezdaru v činnosti. 

5. Sebezaměření – „síla vůle“ 
Schopnost řídit a přizpůsobovat své chování situačním proměnám podle individuálně zvolených cílů a hodnot. Nízká úroveň sebezaměření je společným jmenovatelem všech poruch osobnosti. 

6. Ochota/schopnost spolupracovat 
Charakterizuje lidi společensky snášenlivé, soucitné a vcítivé, respektující práva i odlišnosti druhých. Střety a problémy řeší tito lidé kompromisem, na rozdíl od lidí vyhledávajících za každou cenu osobní výhody. 

7. Sebepřesah 
Je chápán jako vědomí jednoty s celým bytím, s přírodou a vesmírem, je spojen se „šestým smyslem“, intuicí, schopností „vidět do budoucnosti“, netýká se však pouze světců a mystiků. Lidé s vysokým sebepřesahem se někdy cítí být zcela pohlceni tím, co dělají, jakoby mimo čas a prostor. Na obyčejné věci dokážou radostně pohlížet „dětskýma očima“ jako na zázrak. Mají pocit, že jejich život vede duchovní síla větší než cokoli lidského. 

Které osobnostní rysy jsou typické pro nositele antisociální poruchy osobnosti, či ještě hůře pro psychopaty? Jsou pro společnost nebezpečnější pachatelé sériových a masových vražd, nebo skrytí „neúplní“ psychopati, kteří umějí svou osobnost dokonale maskovat, často jsou vysoce inteligentní a okouzlují nás svým chováním? O tom se dočtete v aktualizovaném vydání knihy Vzpoura deprivantů od našeho předního neuropatologa MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., a MUDr. Jany Drtilové, která při svém prvním vydání před dvaceti lety zavdala podnět k mnoha diskuzím na téma zlo a dobro ve společnosti.

Článek vyšel v původním znění v tištěném časopise Moje zdraví.

Autor: Dita Váchová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.