Neionizující záření: Je naše zdraví ochráněno? | Moje zdraví

Neionizující záření: Je naše zdraví ochráněno?

Neionizující záření: Je naše zdraví ochráněno?
Nejen počítače a telefony ovlivňují naše zdraví. • Autor: istockphoto.com
27. července 2016 • 12:33

Se zdroji neionizujícího záření se setkáváme v běžném životě na každém kroku, aniž si to uvědomujeme. Mohou mít vliv na naše zdraví? S touto otázkou se lidé obracejí například na hygieniky v souvislosti s četností základnových stanic mobilních operátorů a dalších vysílačů. 

Na Zemi jsou zdroje neionizujícího záření přirozené, kterými jsou lidé obklopeni od pradávna. Jsou to například sluneční a kosmické záření, atmosférické výboje a magnetické pole Země. Mezi zdroje umělé, vyrobené člověkem, patří například rozvody elektrické energie, rozhlasové a televizní vysílání, mikrovlnné trouby, mobilní telefony a další elektrospotřebiče. 

S mobilními telefony se problematika stala aktuální. Ačkoli rozhlasové a televizní vysílání o výkonech až několika set wattů je provozováno již několik desítek let, největší pozornost je v posledních letech věnována výstavbě a provozu základnových stanic pro mobilní telefony. Mobilní telefony jsou v České republice v globálním rozsahu provozovány již více než 20 let. K zajištění provozu tohoto typu komunikace bylo zapotřebí postavit velké množství základnových stanic, které zajišťují přenos signálu mezi účastníky komunikace. 

Hlasová komunikace byla časem rozšířená o datové služby, jež jsou dnes hojně užívány a budou se jistě dále rozrůstat. K přenosu datových služeb jsou používány vyspělé technologie, které přinesly nutnost rekonfi gurovat stávající základnové stanice, což probíhá průběžně s vývojem technologií. Základnové stanice jsou z důvodu pokrytí kapacity stavěny ve větší míře v zastavěných oblastech.

Anténní systémy těchto stanic mají výkon od několika wattů až do sta wattů i více, a to v závislosti na velikosti oblasti, pro kterou zajišťují spojení. Antény jsou umísťovány na budovách nebo stožárech ve výšce 10–50 metrů nad zemí a směrovány tak, aby vyzařovaly výkon do volného prostoru. Před výstavbou základnové stanice je zpracována projektová dokumentace, jejíž nedílnou součástí je výpočet elektromagnetického pole, ze kterého je zřejmé, jakou intenzitu bude mít pole v okolí antén.

Pro posouzení expozice od základnových stanic se používají pomocné hodnoty – referenční hodnoty pro hustotu zářivého toku uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb. Nejvyšší přípustné hodnoty jsou odlišné pro zaměstnance a pro ostatní osoby. Termín „zaměstnanec“ označuje osobu exponovanou při výkonu práce.

Dodržení referenčních hodnot zaručuje, že v jakékoli expoziční situaci nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty. Těchto hodnot je docíleno vhodným umístěním antén, aby v přístupných oblastech nebyly limity překročeny. V oblastech určených pro zaměstnance limity překročeny být mohou, ale pohyb zaměstnanců v těchto místech je řešen provozním řádem, který je součástí každé základnové stanice. Ostatním osobám je ve vstupu do těchto míst zamezeno mechanicky. Prostory jsou dále označeny bezpečnostními značkami, které zřetelně upozorňují na možné riziko. 

Bezdrátová komunikace 

S rozšířením internetu přišla potřeba internet šířit bezdrátově. Pro tento účel je hojně užívána lehce dostupná technologie Wi-Fi. Ta je rovněž užívána pro bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích a ovládání příslušenství počítačů. Rovněž technologie Bluetooth je používána na malé vzdálenosti pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení, například mobilní telefon, osobní počítač, tiskárnu, bezdrátová sluchátka apod. Výkony těchto zařízení jsou velmi nízké a pohybují se od 1 do 100 mW. V tomto případě je měrný absorbovaný výkon ve tkáních těla zanedbatelný, a tudíž tato zařízení nepředstavují žádné riziko. V rámci státního zdravotního dozoru byly na žádost občanů kontrolovány i stanice Wi-Fi. 

V rámci státního zdravotního dozoru bylo Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v posledních letech kontrolováno několik desítek základnových stanic instalovaných v Moravskoslezském kraji a vydány stovky závazných stanovisek k dokumentacím jednotlivých zařízení. Jednalo se převážně o základnové stanice operátorů mobilních informačních sítí umístěné na školách, na objektech občanské vybavenosti a na obytných domech. Na základnových stanicích je kontrolován počet a typ antén, jejich umístění, instalovaná technologie, výkony, vysílaná frekvenční pásma, označení prostoru, kde může dojít k překročení nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího záření, a zabezpečení tohoto prostoru proti přístupu nepovolaných osob. 

Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kontrolované stanice byly vystavěny v souladu se schválenými projektovými dokumentacemi a provozovány v souladu s provozními řády. Přístup k anténám na všech kontrolovaných stanicích byl nepovolaným osobám mechanicky znemožněn. Na stávajících základnových stanicích dochází průběžně ke změnám technologií, nastavení antén, rozšiřování o další technologie a frekvenční pásma. Všechny tyto změny jsou ze strany hygienické služby monitorovány a na základě doložených výpočtů schvalovány. 

Mimo základnových stanic bylo rovněž řešeno několik podnětů z řad občanů i organizací na různé zdroje neionizujícího záření. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by vlivem působení neionizujícího záření mohlo dojít k poškození zdraví nebo ovlivnění zdravotního stavu. Na základě současných vědeckých poznatků a dosavadních zkušeností s provozem rozhlasových a televizních vysílačů a v posledních letech provozem základnových stanic při současně nastaveném kontrolním režimu lze konstatovat, že při dodržování hygienických limitů neionizujícího záření provoz těchto zařízení nepředstavuje žádné zdravotní riziko. 


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Autor: Zdeněk Kokeš
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.