Ústavní péče o seniory | Moje zdraví

Ústavní péče o seniory

Ústavní péče o seniory
Senioři mohou využít i jiných služeb, než je domov pro seniory. • Autor: istockphoto.com
2. srpna 2016 • 10:00

Ústavní péče zahrnuje kromě LDN a domovů pro seniory i domy s byty zvláštního určení s pečovatelskou službou, kde mohou pohodlně žít soběstační lidé. Komu jsou určeny ostatní služby, jaká pravidla platí pro jejich využívání a jak jsou hrazeny?

 • Lůžková oddělení nemocnic

Vzhledem k vysokým nákladům lze tuto péči využít jen ke krátkodobému následnému pobytu například po operaci. V žádném případě se nejedná o dlouhodobé řešení péče o seniora. Z veřejného zdravotního pojištění.

 • Geriatrická oddělení nemocnic

Slouží jako akutní oddělení pro nemocné nad 70 let se zhoršenou soběstačností, péči zde zajišťují specialisté na geriatrickou medicínu. Důraz je kladen na individuální péči a aktivizační techniky, při respektu k psychice seniora. Vychází se ze zachovaných schopností, kompetencí a potenciálu starého člověka. Takových oddělení je však bohužel stále málo. Z veřejného zdravotního pojištění.

 • Léčebny dlouhodobě nemocných

Jsou zaměřené na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící chronickými nemocemi. Může se jednat o zařízení státní i soukromé, zřizované jako součást nemocnice apod. Pobyt ve „státní“ LDN je hrazen ze zdravotního pojištění, což bývá hlavním problémem těchto zařízení – peníze často nestačí na šetrnou a účinnou individuální péči. Nelze však paušalizovat – ve „státní“, z veřejného zdravotního pojištění placené LDN může být péče leckdy kvalitnější než v soukromé léčebně, kterou si lidé platí (i draze)sami.

 • Domovy pro seniory

Jsou určeny pro staré lidi, kteří dosáhli věku pro přiznání starobní penze a jejichž zdravotní stav nevyžaduje odborné ošetřování a léčení ve zdravotnickém zařízení, ale kteří se o sebe zároveň nedokážou postarat sami. Kromě ubytování, primární lékařské péče a rehabilitace zde senioři dostanou v případě potřeby i osobní vybavení (prádlo, šatstvo) a jsou zde zabezpečeny i jejich sociální a kulturní potřeby. Primární lékařská péče je hrazena ze zdravotního pojištění, za pobyt (včetně úklidu a praní) se platí max. 210 Kč/den a za celodenní stravu max. 170 Kč. Klienti uzavírají smlouvu o poskytování pečovatelských služeb.

 • Domy s byty zvláštního určení s pečovatelskou službou (DPS)

Jde spíše o centralizaci pečovatelských služeb do jednoho objektu než o klasickou ústavní péči. Lidé ve starobním nebo plném invalidním důchodu, kteří nejsou schopni obstarat si sami nutné práce v domácnosti nebo potřebují ošetření druhou osobou, jsou uživateli bytových jednotek a využívají některé služby sociální péče, lékaře, kadeřníka…

Někde bývá v objektu i prodejna smíšeného zboží. Do DPS nebývají přijímáni lidé se soběstačností sníženou z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké demence/Alzheimerovy choroby nebo závislosti na návykových látkách. Klienti uzavírají dvě smlouvy: nájemní a o poskytování pečovatelských služeb. Výši nájmu stanovuje zřizovatel DPS, úhrada pečovatelských služeb se řídí již několikrát zmiňovanou vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Klíčové zákony

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb atd.
 • Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Dostupné např. na: www.zakonyprolidi.cz nebo www.mpsv.cz

Žít déle doma

Hledáte sociálně-zdravotní službu pro seniora nebo sami potřebujete pomoc? Na webových stránkách www.zitdeledoma.cz najdete elektronický dotazník, po jehož vyplnění vám bude doporučena vhodná (s ohledem na zdravotní stav a míru soběstačnosti potřebné osoby) služba dostupná v místě vašeho bydliště.

Neorientujete se v nabídce služeb sociální péče ve vašem regionu?

Ptejte se:

 • praktického lékaře (spolupracuje s místními agenturami domácí péče a fakticky řídí jejich aktivity v péči o pacienta, vystavuje poukazna domácí péči)
 • na sociálním odboru obecního úřadu
 • v kterémkoli nejbližším zařízení sociální péče
 • využijte dotazník nawebových stránkách www.zitdeledoma.cz (viz box nahoře na teto straně)

 Více informací:

www.zivot90.cz www.zitdeledoma.cz www.seniorum.cz www.generaceuprostred.cz www.zijemenaplno.cz www.elpida.cz

Odborná spolupráce: Julie Městková, sociální pracovnice občanského sdružení Život 90, www.zivot90.cz

Autor: Dita Váchová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.