Pacient a právo: Recept z pohotovosti platí jeden | Moje zdraví

Pacient a právo: Recept z pohotovosti platí jeden den

Pacient a právo: Recept z pohotovosti platí jeden den
Zákon umožňuje pacientovi určit, kdo může být informován o jeho zdravotním stavu • Autor: Shutterstock.com
22. května 2017 • 12:09

Pouze do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni vystavení platí recept vydaný lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství, stejně jako recept označený slovy „Neodkladná péče“ nebo „Akutní péče“. 

Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí 5 kalendářních dnů, počínaje dnem vystavení receptu (pokud nejde o léčivé přípravky k místnímu použití). 

Recept na ostatní léčivé přípravky platí 14 kalendářních dnů, počínaje dnem vystavení receptu, neurčí-li lékař jinak. Lékař může na receptu uvést i jinou dobu platnosti (například 1 měsíc), nejdéle však 1 rok.

Takzvaný opakovací recept, tedy recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má několikrát opakovat, platí počínaje dnem jeho vystavení 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Lékař na takovém receptu uvádí datum vystavení, pokyn k opakování výdeje (většinou latinským výrazem repetatur) a číslicí i slovy údaj o celkovém počtu výdejů. Bez těchto údajů není opakování výdeje možné. Lékárník pak vyznačí každý výdej na receptu razítkem. Povinnost vyzvednout si „první část“ do 14 dnů po vystavení receptu není nikde stanovena.

Léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky se předepisují na žádanku, jež platí nejdéle 14 kalendářních dnů, počínaje dnem jejího vystavení.

Informované souhlasy smí podepisovat zmocněnec

Zákon o zdravotních službách poskytuje pacientovi možnost určit při přijetí do ústavní péče (nemocnice, léčebny apod.) osobu či osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu. Současně může pacient stanovit, zda tyto osoby smějí nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů. A konečně je pacient oprávněn i zmocnit tuto (či jinou) osobu nebo osoby vyslovit v zákonem daných případech souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb, tedy tzv. informovaný souhlas, za něj – pacienta.

Stejně tak může pacient naopak zakázat zdravotnickému personálu poskytovat informace o zdravotním stavu, a to buď plošně, nebo jen určité osobě či osobám; tento zákaz je oprávněn kdykoli odvolat.
Co se týče formy takového zmocnění nebo zákazu, záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány, zda např.  výhradně osobně, nebo i telefonicky či e-mailem; v případě elektronické komunikace je dobré, když si zmocněné osoby dohodnou s poskytovatelem zdravotních služeb ověřovací kód nebo heslo.

Vycházky při neschopence maximálně 6 hodin denně

Ošetřující lékař stanoví při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti především léčebný postup a v jeho rámci rovněž může povolit pacientovi vycházky, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin. Lékař při tom vymezí i konkrétní časový úsek nebo úseky těchto vycházek. V souladu se zákonem o nemocenském pojištění, který problematiku vycházek v době dočasné pracovní neschopnosti podrobně upravuje, smí ošetřující lékař pacientovi výjimečně umožnit volbu doby vycházek podle aktuálního zdravotního stavu; tato praxe je možná v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky terapie nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pacientovi využít pevně stanovenou dobu vycházek a příslušný orgán nemocenského pojištění s takovým režimem vycházek souhlasí. Povolit tyto „individuálně určené“ vycházky lze nejvýše na dobu 3 měsíců, zato však opakovaně.

Považuje se pobyt dočasně práceneschopného pojištěnce na balkoně nebo na zahradě za „vycházku“ s rizikem překročení povolené doby?

Tuto situaci právní předpisy neupravují a ani judikatura soudů nedává na tento dotaz jednoznačnou odpověď. Pokud by pacient byl schopen prokázat, že například vzhledem k letním vedrům je jeho pobyt na balkoně nebo na zahradě u domu ze zdravotního hlediska vhodný, nemusel by být takový postup hodnocen jako porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce.

JUDr. Pavel Zajíc, advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.