Dyslexie | Moje zdraví

Dyslexie: Porucha učení, kterou trpí stále více školáků

Poruchy učení, jako je dyslexie, dysgrafie či dyskalkulie, mohou člověku poměrně hodně zkomplikovat život. A to i přesto, že prokazatelně nemají vliv na jeho inteligenci. Jakým způsobem se mohou takové děti učit, chce ukázat Den dyslexie, který je právě dnes.

Dyslexie je specifická porucha čtení. Vyznačuje se sníženou schopností přesného a rychlého čtení. Může být buď vrozená nebo získaná poškozením mozku. 

Video se připravuje ...
Alena Kupčíková: Dyslektik žije v chaosu, který se musíte naučit milovatVIDEO 

Jde o nejčastější formu specifické vývojové poruchy učení. Dyslektik je tak výrazně ohrožen znesnadněním přístupu k tradičním vzdělávacím podnětům.

Slovo dyslexie je odvozeno z řeckého „lexis“, což znamená slovní vyjadřování, řeč, jazyk, a předpony „dys-“, která naznačuje, že něco je nedokonalé nebo porušené. Termín dyslexie poprvé použil v roce 1887 německý oftalmolog dr. Rudolf Berlin.

Co dyslexii způsobuje nejčastěji? 

Příčin může být hned několik. Tou nejčastější je však dědičnost. Rodiče dyslektici mají zhruba 50% pravděpodobnost, že jejich dítě bude trpět stejnými obtížemi. 

Další možnou příčinou mohou být změny ve stavbě a funkci centrální nervové soustavy. Ty často vznikají v období těhotenství nebo kolem porodu, nedostatečným rozvojem některých psychických funkcí. U některých jedinců lze poruchu odstranit, u jiných přetrvává v určité podobě až do dospělosti.

Nejnovější výzkumy ukazují, že mezi skutečné příčiny řadíme také odchylky v pohybovém vývoji dítěte, raná traumata, přetrvávající primární reflexy, unilaterální fungování mozku a oslabení prefrontálního kortexu. Svou roli sehrávají i problémy v senzorické integraci a vizuální stres.

Jaký vliv má dyslexie na proces učení?

Všude tam, kde je nutný jakýkoliv čtenářský výkon, lze očekávat obtíže. Práce s textem počínaje přečtením si zadání, přes jeho správné porozumění až po zpětnou kontrolu tak mohou pro dyslektika znamenat muka.

Obtíže dyslektika se tak neomezují pouze na vyučovací předmět čtení, ale pronikají do většiny vyučovacích předmětů.

Pokud dítě dosáhne tzv. sociální únosnosti čtení, tzn. že jeho čtení již není nápadné a naopak odpovídá populační normě, mohou nastat problémy v oblasti porozumění. Dyslektik totiž není schopen vytáhnout si z textu podstatné informace. Učit se tak pouze za pomoci čtění může být velice náročné.

Dyslektikovi je třeba se věnovat

Aby vaše dítě nestrádalo, je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost. Všeobecně jsou totiž specifické poruchy učení do jisté míry spojeny se školní neúspěšností. Ta se pak může promítat do dalších důležitých oblastí života jako je profesionální kariéra dítěte, atmosféra v rodině a v neposlední řadě osobnost dítěte

Den Dyslexie vznikl, aby oslavil nedokonalost, jiné vnímání i nazírání na svět.

Autor: Valentina Lebová
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.