Pacient a právo: Dříve vyslovené přání neplatí vždy | Moje zdraví

Pacient a právo: Dříve vyslovené přání neplatí vždy

Pacient a právo: Dříve vyslovené přání neplatí vždy
Obecně platí, že lékař je povinen dříve vyslovené přání pacienta respektovat. Zákon o zdravotních službách však současně stanovuje výjimky • Autor: istockphoto.com
5. května 2017 • 11:46

 Jakým způsobem může pacient ovlivnit, jaká zdravotní péče mu bude poskytována v situaci, kdy o ní nebude schopen bezprostředně rozhodovat z důvodu zhoršení zdravotního stavu?

Uvedenou situaci upravuje zákon o zdravotních službách formou institutu tzv. dříve vyslovených přání. Ten umožňuje pacientovi pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, vyslovit tento souhlas či nesouhlas předem. Poskytovatel zdravotních služeb bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, že není schopen vyslovit nový souhlas či nesouhlas.

Pacient může učinit dříve vyslovené přání rovněž při přijetí do péče poskytovatele zdravotních služeb (lékař či zdravotnické zařízení) nebo kdykoli v průběhu hospitalizace; toto přání bude platné pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, přičemž záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě není nutný ověřený podpis pacienta.

Musí lékař dříve vyslovené přání pacienta respektovat vždy, nebo v některých situacích nemusí?

Obecně platí, že lékař je povinen dříve vyslovené přání pacienta respektovat. Zákon o zdravotních službách však současně stanovuje výjimky, kdy dříve vyslovené přání není třeba respektovat:

1. pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi;

2. nabádá-li k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, a také v případech, pokud by splnění dříve vysloveného přání mohlo ohrozit jiné osoby;

3. pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti. Dříve vyslovené přání nemohou nikdy uplatnit nezletilí pacienti a osoby zbavené svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům).

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Jeho součástí je písemné a pacientem podepsané poučení o důsledcích takového rozhodnutí. Poučit pacienta přitom může lékař v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je dotyčný registrován (praktický lékař), nebo jiný ošetřující lékař v oboru zdravotní péče, s nímž dříve vyslovené přání souvisí.

O autorovi| JUDr. Pavel Zajíc, advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.