Specifické poruchy učení: Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie | Moje zdraví

Specifické poruchy učení

Jsou příčinou výukových potíží dítěte ve škole. Obvykle je tedy zaznamenáváme až v období školní docházky. Varovným signálem může být opoždění mluvy, potíže s rozeznáváním jednotlivých písmen, obtíže s vytleskáváním rytmu, kreslením a podobně.

Za jejich příčinu bývá označována dědičnost, nepříznivý vývoj plodu, komplikace při porodu, nepříznivý vývoj dítěte do jednoho roku, nedostatek potřebných podnětů a další. Projevují se obtížemi v dovednostech, jako je psaní, čtení, počítání, mluvení, které nejsou způsobené jiným postižením (například smyslovou vadou, mentální retardací) nebo důsledkem nevhodné výuky. Mezi specifické poruchy učení patří zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Dyslexie

Projevy této poruchy se mohou vyskytovat v různých oblastech čtenářského výkonu, jako je rychlost, správnost, technika čtení a porozumění čtenému textu. Často se objevují potíže s rozpoznáním tvarově podobných písmen ( b-d-p), zvukově podobných písmen (t-d), při spojování hlásek do slabik, s měkčením hlásek. Objevuje se vynechávání písmen, vynechávání slov, nesprávné čtení předložkových vazeb nebo délky samohlásek. Čtení bývá pomalé a potíže obvykle dělá čtení delšího textu nebo zaznamenání obsahu textu.

Dysgrafie

Je porucha grafické podoby psaného projevu. Psaný projev je ovlivňován nedostatečnou kontrolou a organizací pohybů. Písmo bývá neuspořádané, neobratné, s nepravidelnou hustotou, velikostí nebo řazením písmen. Objevují se nedopsaná slova či písmena, zvláštní držení těla při psaní a výrazně pomalé tempo, časté škrtání. Samotné psaní často zaměstná pozornost natolik, že postižený není schopen soustředit se na obsahovou nebo gramatickou stránku písemného projevu.

Dysortografie

Je specifická porucha pravopisu, která se vyskytuje velmi často společně s dyslexií. Projevuje se zvýšeným počtem chyb a potížemi s použitím gramatických pravidel.

Dyskalkulie

Je poruchou matematických schopností. Dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování matematických pojmů, v chápání a provádění matematických operací. Může být narušena matematická logika, kdy dítě nechápe základní matematické postupy.

Ne vždy musí obtíže dětí při školní výuce znamenat, že se jedná o specifickou poruchu učení.

Léčba

V případě nejistoty doporučujeme obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu, která spolupracuje se školou, do které dítě dochází. Zde pracují odborníci, kteří mají k dispozici metody, kterými mohou rozpoznat, o jaký problém se u vašeho dítěte jedná. Navrhnou potom vhodná opatření v rámci výuky ve škole i v rámci domácí přípravy.

K nápravě poruch učení se využívá široká škála pedagogických metod. Nejčastěji jde o formu hry s využitím pohybu, hudebních nástrojů, kresby a dalších speciálních pomůcek. Důležitý je individuální přístup k potřebám dítěte a vhodná motivace pro jeho aktivní spolupráci.

Domácí léčba

Náprava poruch učení vždy patří do rukou odborníka. Jako rodiče můžete ale zásadně přispět ke zmírnění poruch. Určitě dodržujte všechna doporučení odborníka. Dále se snažte o maximální trpělivost při práci s dítětem. Přípravu do školy si rozdělte na více kratších časových úseků, mezi kterými dělejte pauzy. Také podpora a porozumění rodičů dítěti pomůže a povzbudí ho obzvláště ve chvílích, kdy se mu nedaří. Neméně důležitá je i spolupráce se školou.

Kdy jít k lékaři

V případě, že se u dítěte vyskytnou další přidružené problémy spojené s uvedenými poruchami nebo školní docházkou obecně, jako jsou strach, úzkost a podobně, je možné se obrátit také na dětského psychologa nebo psychoterapeuta, který může dítěti pomoci jeho potíže lépe zvládnout.

Očkování

ne

Délka léčby

individuální
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.