Pacient a právo: Čeká nás pokuta za nedostavení se k lékaři? | Moje zdraví

Pacient a právo: Čeká nás pokuta za nedostavení se k lékaři?

Pacient a právo: Čeká nás pokuta za nedostavení se k lékaři?
„Pokutu“ za neomluvenou absenci sice lékař nemůže vymáhat jednostranně • Autor: istockphoto.com
13. července 2016 • 13:02

Pokud se bez omluvy a závažného důvodu nedostavíte v dohodnutém termínu třeba k zubaři, gynekologovi, psychoterapeutovi nebo jinému ambulantnímu specialistovi, vzniká lékaři ušlý zisk, jehož náhradu po vás může požadovat.

„Pokutu“ za neomluvenou absenci sice lékař nemůže vymáhat jednostranně, může však s vámi pro tento případ uzavřít písemnou smlouvu, kde budou sankce za přesně definované absence vymezeny. Podmínkou platnosti takové dohody je váš souhlas, a tedy podpis. Pokud podepsat odmítnete, a smluvní pokuta tudíž nebude sjednána, přísluší lékaři mimosmluvní nárok na náhradu škody, jež mu vznikla vaším nedostavením se v domluveném termínu.

Lékař však v tomto případě musí prokázat příčinnou souvislost mezi vaším jednáním a vznikem škody, což bývá v praxi velmi komplikované.Svému synovi či dceři nemůžete nařizovat, aby se podrobili určitému lékařskému vyšetření nebo zákroku, a to ani tehdy, když ještě nedosáhli věku 18 let. Podle zákona o zdravotních službách lze zdravotní služby poskytovat pacientovi pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.

Zákon sice výslovně stanovuje, že nezletilému pacientovi se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce (s výjimkou případů, kdy lze zdravotní službu poskytnout bez souhlasu), vždy je však třeba zjistit názor nezletilého pacienta, který je s ohledem na svůj věk schopen vnímat situaci a vyjadřovat se; tento názor se posléze zaznamená do jeho zdravotnické dokumentace.

Negativní stanovisko nezletilého je přitom nutné respektovat i přesto, že jeho rodič s vyšetřením či zákrokem souhlasí, případně ho dokonce vyžaduje. Přiměřeně rozumově vyspělému nezletilému pacientovi, schopnému posoudit vlastní situaci, lze stejně jako dospělému poskytnout bez jeho souhlasu pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy zdravotní stav neumožňuje souhlas vyslovit, nebo u vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Interupce u mladších 16 let

Navzdory jisté autonomii nezletilých pacientů v rozhodování o poskytnutí zdravotních služeb (viz výše) lze těhotenství ženě mladší 16 let uměle přerušit (podle zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů) jen se souhlasem jejího zákonného zástupce, popřípadě toho, jemuž byla svěřena do výchovy. O interrupci u ženy ve věku od dovršených 16 do 18 let je zdravotnické zařízení povinno jejího zákonného zástupce pouze informovat.

Ceník výkonů musí být zveřejněn

Jako pacienti musíte mít možnost seznámit se s cenou úkonů nehrazených nebo jen částečně hrazených ze zdravotního pojištění (tj. těch, které si budete muset částečně nebo zcela zaplatit sami) ještě před vstupem do ordinace. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen podle § 45 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zpracovat ceník a umístit ho například v čekárně své ordinace tak, aby byl pacientům přístupný. Porušení této povinnosti je správním deliktem podle § 117 odst. 1 písm. p) zákona o zdravotních službách, za který může být poskytovateli uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Bez rentgenu se zubař neobejde

Váš stomatolog musí mít v ordinaci jako nezbytnou součást jejího vybavení také stabilní rentgenový zubní přístroj a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém. Tuto povinnost mu ukládá vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, která je prováděcím předpisem k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Pokud váš stomatolog v ordinaci předepsaný zubní rentgen nemá, musí vyšetření tímto přístrojem zajistit na jiném pracovišti příslušného zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele v témž objektu, a to po celou dobu ordinačních hodin. 


Odborná spolupráce: JUDr. Pavel Zajíc Advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři

Autor: Dita Váchová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.